Ana Sayfa | 2014 YEREL SEÇİMLERİ

30 Mart 2014 Seçim- Nerede Oy Kullanacağım, Nasıl Oy Kullanacağım

Seçmen Kaydı Sorgulama, Seçim Sandığı Sorgulama

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine çok az bir süre kaldı, herkes ayın şeyi soruyor, nerede oy kullanacağım, nasıl oy kullanacağım, seçmen kaydı sorgulama bütün bilgiler burada

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Yerel seçim öncesinde oy kullanacak kişiler için listeler tek tek açıklantı ve tamamlandı. Peki seçmen lisetesini nasıl öğrenebilirim? Seçmen listesi belli ol du mu bunu nereden sorgulayabilirim , Nerede oy kullanacağım 2014 gibi sorularınızın cevabı bu  haberimizde bulabilirsiniz.

Tc kimlik numarası cilt no aile sıra no resim doğrulamasınıda girdikten sonra oy kullanacağınız yeri tam olarak öğrenebiliyorsunuz. Dileyen kişiler aşağıya eklediğimiz resime de tıklayarak ilgili sorgulama sitesine gidebilirler.

YSK, 30 Mart 2014 yılında yap ılacak olan yerel seçimlerde kimin, nerede oy kullanacağını internet sitesinden açıkladı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde "nere de oy kullanacağınızı" gösteren bilgi sistemi Yüksek S eçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden yayınlandı. www.ysk.gov.tr/ysk/index.html adresinden yapacağınız sorgulamayla nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.  ‘Nerede oy kullanacağım’ için YSK, internet sitesine girdiğinizde sizden T.C. numaranız, nüfusa kayıtlı olduğunuz il, nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçe, cilt no, aile sı   no ve sıra no gibi kimlik bilgilerinizi istiyor. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye 'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil ü elerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl  ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile s lir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Sür esi biten üyeler yeniden seçilebilir.YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar hey eti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında yöne tim ve denetim ile yargı denetimini sağlar. Seçim sonuçların a yapılacak her  türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim  Kurulu'dur. Yük sek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi başka bir yargı merciine başvurulamaz. YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.

Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.

Oy kullanma yaşı kaçtır?

Seçim tarihi itibar iyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

 Kimler oy kullanamaz?

 1. Silâhaltında bulunan erler , onbaşıla r ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinl i bulunanlar da bu hükme tabidir), 

 2. Askeri öğrenciler, 

 3. Ceza infaz kurumla rında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/4 4 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

 Yurt İçi Seçmen kütüğün  de kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri ve 7 k a rakterden oluşan şifreyi resim do ğrulama alanına girerek  sorgulayabilirsiniz.

Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum? Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz. 

 Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim  dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

 Seçmen kütüğüne nasıl  kayıt olabilirim? 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Küt ükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için ikametgâhınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres beyanında bulunmanız yeterli olacaktır.

 Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler? 

 Yüksek Seçim Kurulu'nun 07.03.2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını gösterir 140/I sayılı genelgenin 7. maddesinin (c) bendine göre öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri y erleşim birimlerinde oy kullanm ak istey en öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduğunu belirten ve yurt müdürlüğünden ise o yurtta kaldığını belirten belgeyi almalıdır. Bu belgelerle yurdun bulunduğu bölgenin İlçe Nüfus Müdürlüğüne bizzat başvurması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilirler.

 Kısıtlı seçmenler, mahkeme kararı ile kısıtl ılıkları kalktıktan sonr a oy kullanabilmek için ne yapmalılar? Haklarında kısıtlılık kararı kalkmış seçmenler, ilgili mahkeme kararını yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna götürerek başvurması halinde seçmenlik durumlarını güncelleyebili rler.

 Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim? Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapm ayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını  kullanamazlar.

 Askerden terhis olanlar terhi s belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

 Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartl arda Yüksek Seçim Kurulu ’nca ASAL’ dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmek tedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, t  erhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuru luna başvurarak seçmenlik  kaydını güncelleyebilirler.

 Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gön derilmektedir? 

Genel seçimlerde, seç men kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra il çe seçim kurull arınca; her seçm en için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge(seçmen  bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. S eçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri sorgulayarak öğrenebilir.

Milletvekili genel seçimi ve genel mahalli idareler seçimi ile ilgili bilgileri ne eden alabilirim? 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 2972  sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Kurumumuz/Mevzuat" bölümünde g üncel olarak yayımlanmaktadır.

 Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişil erin Yüksek Seçim Kurulundan adres ve kimlik   bilgisi sorgulaması taleplerine cevap veriliyor mu? Yükse k Seçim Kurulunun 23.05.2008 tarih ve 180 sayılı genelge gereği kimlik ve adres bilgisi talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin başvurularına cevap verilmemektedir. Bu konudaki taleplerin  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmesi gere kmektedir.

 Seçim sonuçlarıyla ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim? www.ysk.gov.tr in ternet sayfamızın “Seçimler” bölümünde yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

comments powered by Disqus