Yeni İnternet yasası nedir, işte tüm detaylar

Yeni İnternet yasası

Türkiye'de en fazla konuşulan konulardan birisi olan İnternet yasası ile alakalı olarak sizlere bütün detayları bütün ayrıntıları ile aktaracağız. İşte İnternet yasası haberi ve olan bitenleri.

İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekominikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesini tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kimi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair "Torba Kanun Tasarısı"nın 4. Bölümü onaylandı.  Kabul edilen maddelere göre, internette yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ait trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan çok olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek zaman kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan ya da bu düzenlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında TİB tarafından 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para müeyyidesi verilecek. 

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ KURULACAK 

Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilmekte olan yayınlarla alakalı olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Başkent Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde yetkilendirilen bütün internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak. Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak. 

İNTERNET KAFELER DE TEDBİR ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK 

Ticari gayesiyle olup olmadığına bakılmaksızın tüm internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ait erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari gayesiyle toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk lirasından 15 bin Türk lirasına kadar idari para müeyyidesi verme ya da üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye yerel mülki amir yetkili olacak. İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden hakikat ve tüzel kişiler, doğrudan sulh müeyyide hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek. Hakim, erişimin engellenmesine karar verebilecek. İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandıracak. 

ZORUNLU OLMADIKÇA YAYININ TÜMÜ ENGELLENMEYECEK 

Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile alakalı olarak (URL, v.b olacak şekilde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde gercekleşen yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Hakim, bu madde çerçevesinde gercekleşen başvuruyu, en geç 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. 

KARAR, EN GEÇ 4 SAAT İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEK 

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği, içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek. 

KARARI YERİNE GETİRMEYENLERE CEZA 

Barış müeyyide mahkemesinin kararını süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para müeyyidesi ile cezalandırılacak. 

TİB BAŞKANI DOĞRUDAN ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE KARAR VEREBİLECEK 

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca mevcut bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek. Bu karara karşı sulh müeyyide mahkemesine itiraz edilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendi muvafakati ile geçici olarak TİB emrinde görevlendirilebilecek. TİB personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası esnasında işledikleri iddia olunan suçlardan binaen haklarında cezai tahkikat yapılması, Telekominikasyon İletişim başkanı için ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine bağlı olacak. Özel veri (bilgi) ve ihtisas lazım gelen konularda TİB sözleşömeli personel çalıştırabilecek. 

SİBER GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK 

Siber güvenlikle alakalı olarak kamu kurum ve kuruluşları ile hakikat ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, asıl ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak. İnternet üzerinden faaliyetleri yurt içerisinden veya yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden eposta ya da diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek. Özel öğretim kurumlarında, harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım ve barınma kararı verilmekte olan çocuklara öncelik tanınacak. 

İNTERNET ERİŞİMİ İLE İLGİLİ MADDELERİN TAMAMI 

Torba Yasa Teklifi içinde görüşülen internet erişimi ile alakalı maddelerin tamamı ise şu şekilde: 

MADDE 85- 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir; 

"n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini, 

o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini, 

ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik ya da yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan ya da barındırılan içerikten çıkarılmasını, 

p) URL adresi: İlgili içeriğin internette yer aldığı tam internet adresini, 

r) Uyarı Yöntemi: İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, uygun sürede netice alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini." 

MADDE 86- 5651 sayılı Kanunun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

"(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içerisinden veya yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden eposta ya da diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir." 

MADDE 87- 5651 sayılı Kanunun 4. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

"(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilmekte olan görevlerinin ifası çerçevesinde; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır." 

MADDE 88- 5651 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir; 

"(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür." 

"(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ait trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan çok olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek zaman kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar kapsamında yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler. 

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan ya da bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para müeyyidesi verilir." 

MADDE 89- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ve teknik olarak engelleme fırsatı yer aldığı ölçüde" ibaresi çıkartılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında önceki "(b) ve (c)" ibaresi "(b), (c), (ç) ve (d)" olacak şekilde değiştirilmiştir. 

"ç) Erişimi engelleme kararı verilmekte olan yayınlarla alakalı olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, 

d) Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla," 

MADDE 90- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinden akabinde gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir; 

"Erişim Sağlayıcıları Birliği 

MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur. 

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Başkent Ankara'dır. 

(3) Birliğin faaliyet usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir. 

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek makul bulunmasını müteakip faaliyete başlar. 

(5) Birlik, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde yetkilendirilen bütün internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur. 

(6) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla lazım gelen her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır. 

(7) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları icabı için Birliğe gönderilir. Bu çerçevede Birliğe gercekleşen tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır. 

(8) Birlik, kendisine gönderilmektde olan mevzuata makul bulunmadığı düşündüğü kararlara itiraz edebilir. 

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin hepsinin net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni dahil olan üyelerin ne zamandan bu yana ödemeye başlayacağı ve ödemelere ait diğer hususlar birlik tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile beraber tahsil edilir. 

(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz." 

MADDE 91- 5651 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

"(2) Ticari gayesiyle olup olmadığına bakılmaksızın tüm internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ait erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(3) Ticari gayesiyle toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önüne geçilmesi ve suçluların tespiti çerçevesinde usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür." 

"(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari gayesiyle toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar kapsamında uyarma, bin Türk Lirasından on 5 bin Türk Lirasına kadar idari para müeyyidesi verme ya da üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye yerel mülki amir yetkilidir." 

MADDE 92- 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinden akabinde gelmek üzere "Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir." cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasında bulunan "(2) ve (5)" ibaresi "(2), (5) ve (6)" olacak şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki "altı aydan iki yıla kadar hapis müeyyidesi" ibaresi "5 yüz günden üç bin güne kadar adli para müeyyidesi" olacak şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 93- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi 

MADDE 9- (1) İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden hakikat ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak ikaz yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh müeyyide hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. 

(2) İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/ya da yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içerisinde cevaplandırılır. 

(3) İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri istikametinde hakim bu maddede belirtilen çerçevede; erişimin engellenmesine karar verebilir. 

(4) Hakim, bu madde çerçevesinde vereceği erişimin engellenmesi kararlarını asıl olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile alakalı olarak (URL, vb. olacak şekilde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde gercekleşen yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Şayet, hakim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki bütün yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir. 

(5) Hakimin bu madde çerçevesinde verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir. 

(6) Hakim bu madde çerçevesinde gercekleşen başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden geçersiz kalır. 

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilmektde olan içeriğe erişimin engellenmesi kararının icabı ivedi bir biçimde, en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. 

(9) Bu madde çerçevesinde hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ait yayının ya da aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda alakalı kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde olağan karar bu adresler için de uygulanır. 

(10) Barış müeyyide hakiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara makul olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 5 yüz günden üç bin güne kadar adli para müeyyidesi ile cezalandırılır." 

MADDE 94- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinden akabinde gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir; 

"Özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi 

MADDE 9/A (1) İnternet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. 

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ait yeni açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz. 

(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere ivedi bir biçimde Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu önlem talebini ivedi bir biçimde, en geç dört saat içinde yerine getirir. 

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile alakalı olarak (URL olacak şekilde) içeriğe erişimin engellenmesi suretiyle uygulanır. 

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte yer aldığı saatten bu yana 24 saat içinde sulh müeyyide hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında gercekleşen yayın içeriği sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. 

(6) Hakim tarafından verilmekte olan bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden geçersiz kalır. 

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca mevcut bulunan hallerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır. Bu karara karşı sulh müeyyide mahkemesine itiraz edilebilir." 

MADDE 95- 5651 sayılı Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde bulunan "yayınları önlemeye" ibaresinden akabinde ", internetin emniyetli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu geliştirmeye" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir; 

"(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve emniyetli kullanılması gibi konularda yapılacak olan teklifler ile alakalı lazım gelen her türlü önlem ya da kararları alır." 

"(6) Başkanlık, ulusal siber emniyet faaliyetleri çerçevesinde, siber saldırıların tespiti ve önüne geçilmesi hususunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve alakalı diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, lazım gelen tedbirlerin aldırılması hususunda çalışma yürütür ve gereksinim duyulan çalışmaları yapar. 

(7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilmekte olan görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir." 

MADDE 96- 5651 sayılı Kanunun 11. maddesinin ikinci fıkrasında bulunan "yer ya da erişim sağlayıcı olarak çalışma icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine" ibaresi "yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine" olacak şekilde değiştirilmiştir." 

Konu hakkında bütün ayrıntılara ise ana sayfamızdan her daim erişebilirsiniz.

Transformers 4 Kayıp Çağ izle, full yabancı film izle

Cybertron gezegeninde bir savaş başlamak üzeredir. Burası başka yapılara bürünebilen robotların dünyasıdır.

TTNET ücretsiz mp3 müzik indir

Tubidy bedava müzik indirme programı için linke tıklayın

Ünlülerden Ice bucket challenge videoları izle

Ice bucket challenge nedir, Ice bucket challenge ünlü videoları izle, ALS hastalığı nedir? Ice Bucket Challenge'a Türkiye'den de destek gelmeye başladı. Birçok ünlü sima ALS hastalığına dikkat çekmek için bu meydan okumayı kabul etti

comments powered by Disqus