Ana Sayfa | EKONOMİ

AB üyesi ve aday ülkelerde özel sektör ve İş Dünyası'nda son durum

euro_bolgesi

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması müzakerelerinin 10. turu 13-17 Temmuz’da Brüksel'de gerçekleştirildi. Müzakereler kapsamında AB ve ABD daha önce hizmet sektörü ile ilgili sundukları teklifi gözden geçirerek yeniden karşılıklı olarak sundu.

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması müzakerelerinin 10. turu 13-17 Temmuz’da Brüksel'de gerçekleştirildi. Müzakereler kapsamında AB ve ABD daha önce hizmet sektörü ile ilgili sundukları teklifi gözden geçirerek yeniden karşılıklı olarak sundu. Ticaret karşısındaki teknik engellerin ortadan kaldırılması ve “sağlık ve bitki sağlığı” (sanitary & phytosanitary) konularında Dünya Ticaret Örgütü çatısı altındaki işbirliğinin de ötesine geçen bir uzlaşı sağlandı. Gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması için yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü 10. müzakere turunda ilaçlar konusunda ABD merkezli Gıda ve İlaç Yönetimi (Food and Drug Administration) ve AB’nin ilaç alanındaki yasal düzenleyicileri arasındaki görüşmelere devam edildi. Taraflar, “İyi Üretim Süreçleri” (Good Manufacturing Practices) konusunda uzlaşıya varılması hedefinde ilerleme kaydetti. Görüşmelerin tamamlanması sonrasında yapılan basın açıklamasında AB ve ABD baş müzakerecileri aşağıdaki konuları vurguladı:

• Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen TTIP raporu Parlamento'nun TTIP müzakerelerini "desteklemektedir.

• ABD'de Başkan’a Ticaret Teşvik Yetkisi (TPA) verilmesi ve AP raporunun onaylanması TTIP müzakerelerinin sonuç odaklı bir şekilde hızlanmasına yol açacaktır.

• Mal ticaretinde tarifelerin ortadan kaldırılması en önemli hedef olmaya devam etmektedir ve bu nedenle daha önce sunulan teklifler gözden geçirilerek önümüzdeki aylar içinde karşılıklı olarak yeniden sunulacaktır.

• Müzakerelerin Obama'nın Başkanlığı döneminde tamamlanması mümkündür.

• Eylül ayı içinde Komiser Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Froman bir araya gelerek kaydedilen aşamanın bir değerlendirmesini yapacak (political stock taking) ve 11. müzakere turu bu çalışma sonrasında gerçekleşecektir. 

 

 

AB – Kazakistan

- AB Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Kurulu’nun Kazakistan’ın DTÖ üyeliğine kabul edilmesi yönünde 27 Temmuz’da aldığı kararı kutladı. Kazakistan’ın DTÖ üyeliği yolunda iç yasa ve yönetmeliklerinde birçok reform gerçekleştirdiğini belirten ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström, ülkenin açık ticaret ilkelerini uygulama yönündeki kararlılığının sonuç vermeye başladığını söyledi. 20 yıl süren katılım sürecinin tamamlanması ile birlikte Kazakistan DTÖ’nün 162. üyesi olacak. Üyelik ile birlikte Kazakistan “Ticaretle İlgili Yatırım Tedbirleri” dışındaki DTÖ kurallarını bir geçiş dönemi olmaksızın uygulamaya başlayacak. Ayrıntılı bilgi için

Enerji

- AB’nin Enerji Birliği stratejisi kapsamında AB Komisyonu enerji yasa paketini açıkladı. Daha az enerji tüketerek çalışan cihazlara ilişkin etiketlendirmeler ve AB emisyon ticareti sisteminin gözden geçirilmesi gibi Avrupa elektrik piyasasını yeniden tasarlayacak öneriler paket kapsamında yer alıyor. AB’nin iklim değişikliğini önleme ve düşük karbonlu ekonomiye dönüşme çabalarını yönetmek amacıyla oluşturulan emisyon ticareti sistemi ile ilgili olarak yasa paketinde yer alan öneri, bu sistemden elde edilen gelirlerin üçüncü ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum gösterme çalışmalarını desteklemekte kullanılmasına olanak sağlıyor. AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını en az %40 azaltma hedefini uygulamaya geçirmek üzere ilk yasal adım niteliği taşıyan öneri paketinde GSYH’si en düşük on üye ülkenin en geniş anlamıyla enerji sistemlerinin yenilenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması için yapılacak yatırımları desteklemek üzere “modernizasyon fonu” oluşturulacağı belirtiliyor. Küresel rekabetten olumsuz etkilenerek, üretim merkezini Avrupa dışına taşıması gerekeceği öngörülen toplam 50 sektör için ücretsiz karbon salım kotası sağlanacağı da yasa paketinde yer alan yenilikler arasında.

Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in üyesi olduğu Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, AB Komisyonu’nun yayımladığı enerji yasa paketi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada yasa paketinin Avrupa özel sektörünün rekabet gücünü korumakta yetersiz kaldığı ve sanayi sektörünün güçlendirilmesi hedefiyle uyuşmadığı belirtiliyor. Ücretsiz karbon salım haklarında öngörülenin üzerinde azaltım yapılmasının Avrupa’daki yatırımların başka yerlere kaymasına yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, düşük karbonlu teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etme amaçlı fon eşiğinin artırılması ise olumlu olarak değerlendiriliyor. BUSINESSEUROPE Avrupa’da “karbon sızıntısı” olarak da adlandırılan üretim ve yatırımların AB dışındaki ülkeler lehine kaybedilmesi olgusunun halihazırda gözlenmekte olduğuna vurgu yaparken, Ekim 2014’te toplanan AB liderlerinin 2020 sonrası hedefler kapsamında uluslararası rekabet karşısında zayıf düşme riski ile karşı karşıya kalan sektörlere yeterli desteğin verilmesi yönünde karar almış olduğu hatırlatılıyor ve ücretsiz karbon salım haklarının azaltılmasının bu kararla çeliştiğine dikkat çekiliyor. 

Ticaret

- AB Komisyonu’nun halihazırda üzerinde çalıştığı AB’nin ticaret politikasının güncellenmesi sürecine katkı koymak üzere Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE bir tutum belgesi hazırladı. Belgede çağdaş ve etkin bir ticaret politikası için öncelikli olarak hangi konuların ele alınması gerektiği Avrupa özel sektörünün bakış açısından yansıtılıyor. BUSINESSEUROPE’a üye federasyonların ortak katkılarıyla hazırlanan belgede şu konulara dikkat çekiliyor:

• AB ticaret politikası Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artıracak ve büyümesini sağlayacak açılımlar hedeflemelidir. Bunun için hâlihazırda devam etmekte olan ikili ve çok taraflı ticaret müzakerelerinin tamamlanması, geçmiş dönemlerde tamamlanmış olan anlaşmaların (Meksika, Şili, vb.) da gözden geçirilerek, çağın koşullarına uyarlanması gereklidir.

• AB ve ABD arasında müzakereleri devam eden TTIP, Avrupa şirketlerinin beklentilerine cevap veren bir içerikle hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır.

• Japonya ile müzakerelerin hızlı bir şekilde tamamlanmasından çok, Avrupalı şirketler açısından geniş kazanımlara olanak sağlayan bir içeriğe sahip olması önemlidir.

• Kanada ve Singapur ile gerçekleştirilen anlaşmalar hızla yürürlüğe konulmalıdır.

• Çin ile ikili yatırım anlaşması müzakereleri Avrupalı şirketlerin Çin pazarına giriş olanaklarını genişletirken, yatırımlarına yüksek derecede koruma sağlamalıdır.

• ASEAN ülkeleriyle anlaşmaların tamamlanması AB’nin Asya’daki konumunu güçlendirmesi açısından önem taşımaktadır.

 

 

• Avrupa’nın ticaret ilişkisi içinde bulunduğu en önemli ortaklarına yönelik özel stratejiler belirlenmelidir. Buna ek olarak, bu ülkelerle AB arasındaki anlaşmaların yürürlüğe konulması sürecini kolaylaştıracak yöntemler belirlenmelidir.

• Mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi konuları giderek birbirine daha fazla bağlı hale gelmektedir. Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi konusu da artık öncelik kazanmalıdır. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) içeriğinin de ötesine geçen bir gündem belirlenmeli ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmalıdır.

• KOBİ’lerin uluslararası pazarlara daha fazla açılmasını ve küresel değer zincirine katılımlarını sağlamak üzere destek programları oluşturulmalıdır. Menşe kurallarında sadeleştirme ve uyumlaştırma teşvik edilmelidir.

• Pazara giriş ve yatırımların korunması konularını buluşturan bir yatırım politikası benimsenmeli, yatırımcı ve devlet arasındaki anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasını daha etkin hale getirmek üzere reformlar gerçekleştirilmelidir.

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dünya ticaretini yöneten bir “çıpa kurum” olma görevini sürdürmektedir. Ancak, “yeni” ticaret ve yatırım ortamı DTÖ’nün üstlenmiş olduğu bu rolün sürekli olarak sorgulanmasına sebep olmakta ve bunun sonucunda da ikili, çok taraflı ya da bölgesel ticaret anlaşmaları sayısı giderek artmaktadır. Yatırım, rekabet, veri akışı ve enerji gibi geçmiş dönemde DTÖ’nün gündeminde olmayan konular da ticaret ile yakından ilişkili alanlar haline gelmektedir. AB’nin yeni ticaret politikası bu alanların giderek önem kazandığını dikkate almalıdır.

• 2008’de ortaya çıkan küresel ekonomik kriz ile birlikte tırmanışa geçen ticarette koruyucu önlemler henüz ortadan kalkmamıştır. Birçok ülke yerli üretimi teşvik etmekte ve yerel pazara girişi güçleştirmek için yeni önlemler uygulamaya koymaktadır. Gümrük süreçlerinin zorlaştırılması, adil

olmayan ve ayrımcı vergi uygulamaları, teknik yönetmelikler, devlet yardımlarının adil olmayan bir şekilde kullandırılması, hammaddelere kısıtlı erişim, yerelleştirme ve teknoloji transferi gereklilikleri, sağlık ve bitki sağlığı kuralları, standartlar ve uyumluluk denetimleri DTÖ kurallarına aykırıdır. AB’nin yeni ticaret politikası, küresel ticarette koruyucu önlemlerin ortadan kaldırılmasını ve AB şirketlerinin pazara giriş fırsatlarını artırmayı hedeflemelidir.

• AB’nin ticaret politikası farklı pazarlara göre uyarlanmalıdır. 

 

 

Sosyal Ortaklar

- AB sosyal ortakları olan Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME), Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi (CEEP) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) beşinci ortak çalışma programlarını açıkladı. “Kapsayıcı büyüme ve istihdam artışı” başlığıyla duyurulan çalışma programı sosyal paydaşların 2015 – 2017 döneminde ortaklaşa gerçekleştireceği eylemleri içeriyor. Sosyal paydaşlar ayrıca Avrupa istihdam pazarının işleyişi ile ilgili ortaklaşa gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme kapsamında hazırlanan önerileri bir basın toplantısı aracılığı ile duyurdu. Önerilerde Avrupa’nın istihdam yaratma alanında başarısız olduğu konular üzerinde kararlı adımlar atılması gereğine dikkat çekiliyor:

• İleri yaşlarda aktif kalmak teşvik edilmeli, esnek çalışma saatleri ve kademeli olarak emekliliğe geçiş düzenlemeleri getirilmelidir. İşyerlerinde fiziki ve organizasyonel düzenlemeler yaş ortalaması daha yüksek kişiler dikkate alınarak yapılmalıdır.

• Çalışanların becerilerinin çağın gereklerine cevap verecek şekilde uyarlanması için eğitimler düzenlenmelidir. Avrupa’daki sosyal ortaklar otonom bir çerçeve anlaşma yapma konusunda anlaşmaya varmıştır. 

 

Müzakerelerin başlangıcında düzenlenecek seminerlerle Avrupa’da farklı ülkelerdeki istihdam piyasaları incelenecek ve üye ülkeler düzeyindeki sosyal ortakların da görüşlerini iletebilmeleri sağlanacaktır.

• İş hayatı, aile hayatı ve özel hayatın uyumu ve işyerlerinde eşit işe eşit ücret uygulamasının yerleştirilmesi için sosyal ortaklar uzun süredir içinde oldukları diyalog sürecini devam ettirecektir. Düzenlenecek seminerler kapsamında ücretsiz izin, esnek çalışma saatleri uygulaması ve çocuk bakım hizmetleri gibi alanlarda yapılması gerekenleri tespit edecektir.

• İşgücünün Avrupa içerisinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla konuya ilişkin yasal çerçevede mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik tartışmalara katkı sağlanacaktır. Sosyal ortaklar AB Komisyonu ve Konsey’in yasal göç ve işgücünün serbest dolaşımına yönelik yasal çerçeveyi güncelleme çalışmalarına destek verecektir.

• AB Komisyonu gençlerin istihdamını destekleyecek projelere kaynak aktarılacağını açıklamıştır. Avrupa Sosyal Fonu, Gençlerin İstihdamı Girişimi ya da Erasmus + gibi mali destek programları istihdam artışı ve ekonominin büyümesi hedefleriyle uygulanmalıdır. Bu süreçte sosyal ortaklar üstlerine düşen görevi yerine getirmeye kararlıdır.

• Avrupa sosyal ortakları daha iyi eğitimli ve çağın gerektirdiği becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesi için görüş alışverişinde bulunmaya devam edecektir. “Yaşam boyu öğrenim” için gerekli kaynakların “maliyet paylaşımı” esasına uygun bir şekilde oluşturulmasına öncelik verilecektir. 

 

 

 

Teknoloji

- AB, ABD, Çin ile birlikte aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 54 DTÖ üyesi, 201 adet ileri teknoloji ürününde gümrük vergilerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin yürütülen müzakereleri tamamladı. 1996 yılında gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Anlaşması’nın (ITA) genişletilmesi anlamına gelen bu yeni anlaşma DTÖ kapsamında son yirmi yılda gerçekleştirilen en büyük tarife indirimi anlaşması olma özelliği taşıyor. Tıbbi cihazlardan video oyunlarına ve oyun konsollarına, ev içi kullanım için üretilen ses sistemlerinden kulaklıklara ve GPS cihazlarına varan çeşitli ürünler anlaşma kapsamında yer alıyor. Varılan anlaşma bu ürünlerin küresel ticaretinin yaklaşık %90’ını (yaklaşık 1 trilyon €) kapsayacak. Toplam 54 DTÖ üyesi tarafından gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Anlaşması’nın (ITA) genişletilmesi müzakerelerine önümüzdeki dönemde başka DTÖ üyelerinin de katılması mümkün olacak.

Anlaşmanın 1 Temmuz 2916’da yürürlüğe girmesi bekleniyor; belirlenen ürünlerde gümrük tarifelerinin ortadan kaldırılmasına ise bu tarihten 3 yıl sonra başlanacak. Bazı ürünlerde gümrüksüz ticaretten doğacak olan rekabete ayak uydurabilmesi için sanayiye daha uzun geçiş sürelerinin sağlanması söz konusu olacak. AB’de gümrük vergilerine tabi olan bazı monitör cihazları, projektörler, televizyonlar ve dijital olmayan otomobil radyoları anlaşma kapsamında yer almıyor. Anlaşma kapsamında yer alan ürünlerden bazıları:

• Multimedya ürünleri (GPS, DVD çalarlar, akıllı kartlar, optik medya ürünleri).

• Çok kullanımlı baskı ve kopya cihazları, mürekkep kartuşları.

• TV kameraları, video kayıt cihazları, dijital otomobil radyoları gibi elektronik cihazlar.

• Tıbbi tarama cihazları, manyetik rezonans ile görüntüleme cihazları, tomografi cihazları, diş bakım ürünleri, göz muayene cihazları.

• Video oyunları ve oyun konsolları.

• Mikrofonlar, teleskoplar, yönelticiler, anahtarlayıcılar.

• Tartılar ve alışverişlerde para almak ve para üstü vermek için kullanılan cihazlar.

• Mikrofonlar, kulaklıklar, ses yükselticiler.

• Telekomünikasyon uyduları. 

 

 

 

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE'un tam üyesidirler.

 

HAZIRLAYANLAR : Dilek İştar Ateş – Dilek Aydın

www.tusiad.org www.businesseurope.eu

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ  BRÜKSEL 

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 28 Nisan 2017

Son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar, düşüşünü sürdürürken; euro yükselişe geçti

Altın fiyatlarında son durum 28 Nisan 2017

Altın değer kaybetmeye devam ediyor

Çiğ süt yapımı marketlere taşınıyor

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre artık çiğ sütü marketlerde yaparak satabilecek. Bunun için bakanlığa başvura bulunup onay belgesinin alınması gerekiyor