Ana Sayfa | SİYASET Türkiye

Özgecan yasası olarak bilinen TCK Madde 102 Meclis gündeminde

ozgecan_aslan

Milletvekili Gülay Yedekci, verdiği kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Saldırı suçlarını düzenleyen 102. maddesinde, iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılmasını önerdi. Yedekci ayrıca Çocukların Cinsel İstismarını içeren TCK 103'üncü maddesi ile Reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarını düzenleyen 104'üncü maddesinde de değişiklik yapılması için teklif verdi.

Avrupa Ajansı (AVA) Ankara-CHP İstanbul Milletvekili, Gülay YEDEKCİ, 1 milyondan fazla kişinin altına imza attığı kamuoyunda ÖZGECAN YASASI olarak bilinen TCK Madde 102'yi Meclis gündemine taşıdı. Yedekci, verdiği kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Saldırı suçlarını düzenleyen 102. maddesinde, iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılmasını önerdi.  Yedekci ayrıca "Çocukların Cinsel İstismarı"nı içeren TCK 103'üncü maddesi ile, "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarını düzenleyen 104'üncü maddesinde de değişiklik yapılması için teklif verdi. Yedekci 104. madde de yaptığı değişiklik teklifi ile de "çocuk gelinlerin" önlenmesi için ve cezanın arttırılmasının önünü açtı.

 

 

ÖZGECAN YASASI olarak bilinen TCK Madde 102'yi Meclis gündemine taşıdı. Yedekci, verdiği kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Saldırı suçlarını düzenleyen 102. maddesinde, iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılmasını önerdi.  Yedekci ayrıca "Çocukların Cinsel İstismarı"nı içeren TCK 103'üncü maddesi ile, "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarını düzenleyen 104'üncü maddesinde de değişiklik yapılması için teklif verdi. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ektedir.

Gülay YEDEKCİ

İstanbul Milletvekili 

 

 

GEREKÇE

Cinsel suçlar, dönemin ruhuna, geleneklere, kültüre, inançlara, egemenlerin yaklaşım biçimine göre farklı tanımlamaları yapılan suçlardır. Cinsel saldırı suçu düzenlemesi de soyut bir düzenleme olduğundan, uygulama sırasında yasa uygulayıcı tarafından öznel bir biçimde yorumlanarak somut olaya uygulanmaktadır. Bu yüzden, aynı ülkede bile zamana ve mekâna göre yeknesak bir uygulama ve düzenleme sağlanabildiğinden bahsedilemez. Cinsellik sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tabu bir konu olduğundan, cinsel şiddet konusu da bir nevi tabu olmuştur. Bu durum aynı zamanda neyin cinsellik, neyin cinsel şiddet olduğu ayrımı konusunda hem bireylerde, hem toplumlarda, hem de devletlerde kafa karışıklığına yol açmaktadır. Her ne kadar zaman içinde suçun tanımı ve kapsamı güncellenerek değişse de, mağduriyete karşı ortaya çıkan toplumsal infial, yasanın güncellenmesini gerektirmektedir. Türkiye’de kadınların, yüzde 39’u fiziksel şiddete, yüzde 15’i cinsel şiddete, yüzde 44’ü duygusal şiddete, yaşamlarının herhangi bir döneminde eşleri veya birlikte oldukları kişiler tarafından maruz kalmıştır. Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlar arasında da şiddet söz konusudur.

 

Her 10 kadından 3ü fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmıştır. Her 10 kadından 1’i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Şiddet gören kadınların fiziksel ve ruhsal sorunları diğer kadınlara göre çok fazladır. Şiddet gören kadınların her üçünden biri intihar girişiminde bulunmuştur. Cinayetlerin bölgelerimize göre dağılımına baktığımızda ise, Marmara bölgesinin birinci, Ege ve Akdeniz bölgelerinin ise 2. ve 3. sırada yer aldıkları görülüyor. Yani en gelişmiş, eğitim oranının en yüksek olduğu bölgeler aynı zamanda, en çok kadın öldürülen bölgelerdir. Türkiye’de 2009 yılında 105, 2010 yılında 165, 2011 yılında 121, 2012 yılında135, 2013 yılında 214, 2014 yılında da 286 kadın öldürülmüştür. 2015 yılının başından bugüne kadar geçen sürede de 145 kadın öldürülmüştür. Türkiye’de kadın cinayetleri her geçen yıl artmaktadır. En çok cinayet işlenen beş il arasında İstanbul, İzmir, Diyarbakır Antalya ve Gaziantep yer alırken, en çok cinayet işlenme gerekçesi boşanma ve ayrılık olarak saptanmış, kadınlar da en çok kocaları, eski kocaları, erkek arkadaşları ve eski erkek arkadaşları tarafından öldürülmüştür. Hukukun birinci amacı, bireylerin her türlü saldırılara karşı korunması, yaşamlarını güven ortamı içerisinde sürdürmelerinin teminidir. İkinci olarak, hukukun toplumsal düzeni sağlama işlevi de bulunmaktadır.

 

Düzenin var olabilmesi için, bir takım ödevler yükümlülükler, sınırlamalar ve düzeni bozucu davranışlara yönelik yaptırımlar kaçınılmazdır. Devletin ve hukukun bu yükümlülükleri olmasına karşın Türkiye’de cinsel suçların her geçen gün arttığı kaydedilirken, devletin, suçu önleme yükümlülüğünü yerine getirdiğinden bahsedemeyiz. Ayrıca cinsel suçlara maruz kaldığı için devlete başvuran kadınlar, yargı sürecinin kendileri için ikinci kez travmaya sokmasından ve genellikle şikayetlerinin bekledikleri gibi sonuçlanmadığından yakınmakta ve bu yakınmalar sık sık medyada yer almaktadır. Suça karşı verilecek ceza, o suça karşı toplumun gösterdiği reaksiyona, bu suçun toplumda yol açtığı yaraya göre belirlenmelidir. Ülkemizde de özellikle cinsel saldırı suçunun her geçen gün arttığı Devlet kurumlarının, kanunların, siyasetçilerin ataerkil söylemler geliştirerek bireyin cinsel kimliği üzerinden ayrımcılık yaptığı da aşikârdır. Her geçen gün artan bir oranda, başta kadınlarımız olmak üzere, çocuklar, LGBT bireyler cinsel saldırıya maruz kalmakta, yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Bu yönde yürütülen bir kampanyaya katılan bir milyonun üstündeki yurttaşımız, Türk Ceza Kanunu’nda bu yönde bir değişiklik yapılması için imza vermiş durumdadır. Yukarıda izah olunan nedenlerle toplumun cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kesimine karşı işlenen suçların caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalmasının sağlanması hedeflenmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Madde ile cinsel suçlara bağlı oluşan cinayetlere karşı ortaya çıkan toplumsal reaksiyonun azaltılması ve cezanın caydırıcılığının arttırılması hedeflenmektedir.

 

MADDE 2- Bu madde ile suçun caydırıcılığı hedeflenmektedir.

 

MADDE 3- Bu madde ile reşitlik haline kadar cinsel istismara maruz kalan çocukların korunması ve çocuk evliliklerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

MADDE 4- Bu madde ile suçun caydırıcılığı hedeflenmektedir.

 

MADDE 5- Bu yasa ile 18 yaşından küçük çocukların evlendirilmesine karşı olarak “rıza” kavramının çocuğa dayatılmasının engellenmesi hedeflenmiştir.

 

MADDE 6- Yürütme maddesidir. MADDE 7- Yürürlük maddesidir.

 

 

TÜRK CEZA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102’nci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. “Cinsel saldırı Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, yirmi yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

 

MADDE 2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102’nci maddesine 5. Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (6) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. (7) Bu suçlardan dolayı hükmün açıklanması geriye bırakılamaz. (8) Bu suçlarda haksız tahrik ve iyi hal indirim uygulanamaz.

 

MADDE 3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 103’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. “Çocukların cinsel istismarı Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.) (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, on beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde sekiz yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyeti bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; a) On yedi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır. (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

 

MADDE 4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 103’üncü maddesinde 6. Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (7) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. (8) Bu suçlardan dolayı hükmün açıklanması geriye bırakılamaz. (9) Bu suçlarda haksız tahrik ve iyi hal indirim uygulanamaz.

 

MADDE 5- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 104’üncü maddesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra daha eklenmiştir. “Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 17 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet aranmaksızın beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(1) (2) Fail mağdurdan üç yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat arttırılır. (3) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

 

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbakan Yıldırım'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nca düzenlenen esnaf buluşmasında referandum öncesi önemli açıklamalarda bulundu

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hapis cezasına çaptırıldı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı

İnsanlar referandum oylamasının parti meselesi olmadığını anlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, katıldığı bir programda referanduma dair yeni açıklamalarda bulundu