Ana Sayfa | TEKNOLOJİ

AB Komisyonu Tam Raporu 4 Mayıs

avrupa vize serbest vizesiz avrupa AB Komisyonu

Haziran 2016’ya Kadar Tamamlanması Gereken Gerekliler. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) standartlarına uygun biyometrik seyahat belgelerinin düzenlenmesi. AB standartlarına uygun parmak izi bilgisi içeren çipli biyometrik pasaportların dağıtımının yapılması ve gerekli ekipmanın temin edilmesi gerekmekte.

Haziran 2016’ya Kadar Tamamlanması Gereken Gerekliler. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) standartlarına uygun biyometrik seyahat belgelerinin düzenlenmesi. AB standartlarına uygun parmak izi bilgisi içeren çipli biyometrik pasaportların dağıtımının yapılması ve gerekli ekipmanın temin edilmesi gerekmekte. AB Komisyonu yeni pasaportların dağıtımı için 2016 yılı sonuna kadar süre belirledi. Haziran 2016’dan yıl sonuna kadar geçiş dönemi için ICAO standartlarıyla uyumlu bilgileri içeren kısa süreli geçici pasaportların dağıtımı gerçekleştirilecek.Ekim 2016’da parmak izi bilgisi içeren ve AB standartlarıyla tam uyumlu biyometrik pasaportların dağıtımı başlatılacak.

 

 

• Biyometrik pasaportların oluşturulması için gerekli teknik ekipman AB

tarafından finanse edilen proje kapsamında sağlanacak.

• Vize uygulamasının kaldırılması kararının AB tarafından onaylanması halinde,

vizesiz seyahat imkanı sadece biyometrik pasaport sahibi olan Türk

vatandaşlarına sağlanacak.

• Türkiye’deyaklaşık8milyonvatandaşınpasaportsahibiolduğubildirilmekte.

 

 

 

 

III. Kamu Düzeni ve Güvenliği

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, TERÖR ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 

YASAL DÜZENLEME

Yolsuzlukla mücadele Ulusal Stratejisi’nin, Eylem Planı’nın ve GRECO (I, II ve III. Değerlendirme Turları) önerilerinin etkin bir şekilde uygulanması

Yerine getirilmedi

• 2010 – 2014 Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulaması kısmen tamamlandı.

• Yolsuzlukla mücadele üzerine yeni strateji belgesi ve eylem planı 30 Nisan’da kabul edildi.

• Çalışmalardaaraştırmalaraağırlıkverildi,somutuygulamalarzayıfkaldı.

• Eylem Planı uygulama raporu Başbakanlık ile paylaşıldı, ancak diğer resmi

kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmadı.

• Yolsuzlukla mücadele politikasının geliştirilmesi ve gözetimi süreçlerine sivil

toplum kuruluşları dahil olmamakta. Bu kuruluşlarla bilgi paylaşımı veya

düzenli istişare işletilmemekte.

• GRECO III. Değerlendirme süreci sonucunda belirlenen önerilerin

uygulanması çalışmaları sürmekte. Değerlendirmede Türkiye’nin ara dönem değerlendirme raporundaki 11 önerinin uygulanmasında somut ilerleme sağlamadığı ya da kısmi olarak uyguladığı belirtilmekte. Türkiye toplam 17 önerinin 6’sını yeterli derecede, 7’sini kısmi olarak karşıladı; 4 tanesi uygulamaya alınmadı.

• Türk makamları GRECO önerilerinden henüz yerine getirilmemiş olanların 30 Nisan’da kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı ile ele alınacağını belirtmekte.

• AB Komisyonu siyasi partilerin finansmanı, dokunulmazlık, rüşvet ve yargının bağımsızlığı alanları öncelikli olmak üzere GRECO IV. Değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin yerine getirmesi gereken 22 öneriyi etkili uygulaması için gerekli olan mevzuatın henüz oluşturulmadığını değerlendiriyor. Rapor Türkiye’de Anayasa’nın koyduğu güvenceye rağmen yargının yürütmeden yeterince bağımsız olmadığını belirtiyor.

• YolsuzluklamücadelestratejibelgesiveeylemplanıüzerineGenelgesiyasi etik alanında çalışmaların 12 ay içerisinde tamamlanmasını öngörüyor.

 

 

ADLİ İŞBİRLİĞİ

YASAL DÜZENLEME

Suçluların iadesi alanında merkezi yetkililerle doğrudan temasların teşvik edilmesi dahil olmak üzere tüm AB üye ülkeleriyle cezai konularda etkili adli işbirliği yürütülmesi

Kısmen tamam

• Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı 24 Mart’ta TBMM’ye iletildi ve 22 Nisan’da kabul edildi.

• ABülkeleriveTürkiyesuçlularıniadesialanındaişbirliğiyürütmekte.AncakAB Komisyonu değerlendirmesine göre işbirliği henüz sınırlı düzeyde.

• Temel sorun G.Kıbrıs’ın Türkiye tarafından tanınmamasından kaynaklanmakta. Diğer ülkelerle işbirliği de tatmin edici düzeyde değil.

• G.Kıbrıs ile adli işbirliğine ilişkin Türkiye’nin tutumu Meşruhatlı Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası kapsamında not edildi.

• Türk yetkililer üye ülkelerle bu alanda işbirliğinin güçlenmesine yönelik niyetlerini iletti.

* AB Komisyonu’nun 4 Mayıs tarihli «Vize Serbestleştirilmesi Süreci Yol Haritası Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesinde Sağlanan İlerlemeye İlişkin III. Rapor» kapsamındaki değerlendirmelerinin yanı sıra son gelişmelere ilişkin bazı ek bilgi ve değerlendirmeleri

içermektedir.

 

 

 

KOLLUK KUVVETLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ YASAL DÜZENLEME

Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması

  Yerine getirilmedi

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

• Europol ile anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu üzerinde gerekli değişiklikler tamamlanmalı.

• İlgili kanun katılım müzakereleri kapsamında bilgi toplumu konulu 10 numaralı başlık, 23 numaralı yargı ve temel haklar ve 24 numaralı adalet, özgürlük ve güvenlik konulu başlıkların gereklilikleri arasında.

• Europol ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında işbirliğinin artırılması ve irtibat görevlisi atanması üzerine anlaşma 21 Mart’ta imzalandı.

 

 

 

VERİ KORUMA

YASAL DÜZENLEME

Kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan makamın bağımsızlığı konusu dahil olmak üzere AB standartlarıyla uyumlu kişisel verilerin korunması mevzuatının kabul edilmesi ve uygulanması

  Kısmen tamam

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

• YeniyasaABstandartlarıylauyumteşkiletmemekte.

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kompozisyonu ve işleyişine yönelik

maddeler Kurumun bağımsız işleyişini güvence altına almamakta.

• Kolluk kuvvetleri ve yargı makamlarının faaliyetleri yasada öngörülen kişisel verilerin korunması kurallarına yönelik yükümlülükler kapsamına tam olarak

alınmamakta.

• Ek olarak Türkiye’nin gelecekte AB Veri Koruma Yasası ve kolluk kuvvetleri ve

yargı makamları için veri koruma kurallarını içeren yönetmelik ile uyum

sağlaması için Kanun kapsamında farklı değişiklikler gerekmekte.

• İlgili kanun katılım müzakereleri kapsamında bilgi toplumu konulu 10 numaralı başlık, 23 numaralı yargı ve temel haklar ve 24 numaralı adalet, özgürlük ve

güvenlik konulu başlıkların gereklilikleri arasında.

  IV. Temel Haklar

 

 

VATANDAŞ ve AZINLIKLARIN HAKLARININ KORUNMASI ve AZINLIK GRUPLARA MENSUP KİŞİLERE SAYGI

YASAL DÜZENLEME

Örgütlü suçlar ve terörle ilgili yasal çerçevenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı, AB mevzuatı ve üye ülke uygulamaları ile uyum içerisinde düzenlenmesi; düzenlemelerin mahkemeler, güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri birimleri arasında özgürlük ve güvenlik hakkını, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde uygulanmasının sağlanması

  Yerine getirilmedi

• Türkiye’nin terörizm tanımı AB müktesebatından farklı olmaya devam etmekte.

• Avrupa müktesebatı ve uluslararası hukukta yeri olan «orantılılık ilkesi» Türk yasalarına dahil edilmeli.

• İç Güvenlik Yasa Paketi temel haklar konusunda olumsuzluklara sebep olmakta.

• Türk makamlarının gösteriler için sınırlı yol güzergahı tanımlaması ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtlamakta.

• İfade ve medya özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve dokunulmazlıklar konusunda sık sık kısıtlamalar meydana gelmekte.

• Gazetecilerin ve akademisyenlerin tutuklanması terörizmle ilişkilendirilerek haklarında dava açılması ifade özgürlüğüne zarar vermekte.

• Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi uluslararası insan hakları standartlarına aykırıdır. Avrupa Konseyi Yüksek Komiseri’nin 2013 raporunda Türkiye’nin güvenlik kuvvetlerinin gösterilerde orantılı güç kullanması yönünde (özellikle göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullanımı) açık yasalar benimsemesi gerektiği belirtilmiştir.

• Türkiyebualandakieksikliklerihenüzgidermedi.

• Gazetecilerin müdahaleye maruz kalmadan ve güven içinde olay yerinden

haber yapabilme hakkı, yaralıların tıbbi yardıma erişim hakkı uluslararası

standartlara uygun değil.

• Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun 3 Mayıs’ta TBMM’de

kabul edildi.

• BukurulunİçişleriBakanlığı’ndanbağımsızolmasıgerekiyor.

• AB Komisyonu terörle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler üzerinde AB

müktesebatı, Avrupa Konseyi standartları ve AİHM içtihadı ile uyum teşkil edecek şekilde değişikliklerin yapılmasını önermekte.

 

 

 

V. Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulü

İKİNCİL DÜZENLEME – UYGULAMA

AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın geri kabul prosedürlerinin tüm üye ülkelere yönelik düzgün bir şekilde işlediğini gösterecek şekilde tam olarak ve etkili şekilde uygulanması

Kısmen tamam

• Üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin maddelerin 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlaması kararlaştırıldığı için AB Komisyonu uygulamanın bir değerlendirmesini yapabilecek durumda değil.

• Bazı AB ülkelerindeki Türk Konsoloslukları geri kabul işlemlerinde kişilerin hangi ülke vatandaşı olduklarının tespiti ve seyahat belgelerinin hazırlanması gibi uygulamaları belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmemekte.

• Türk Konsoloslukları uygulamada Üye Ülkelerin geri gönderme kararlarını sorgular durumda kalmakta ve Türk vatandaşlarını koruma görevlerini Geri Kabul Anlaşması’nın önüne koyarak anlaşmada olmayan bir basamak yaratmakta.

• AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik maddelerinin 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya geçirilmesi için AB – Türkiye Ortak Geri Kabul Komitesinin ilgili «2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 3 Mayıs’ta TBMM’de kabul edildi.

• Geri Kabul Anlaşması’nın 20. maddesi uyarınca Türkiye ve Almanya Uygulama Protokolünü imzalama kararı aldı.

• NorveçileUygulamaProtokolü’neilişkinüçmüzakereturugerçekleştirdi.

• Göç Yönetimi Strateji Belgesi hazırlanacak. Bu yönde Ocak ve Şubat 2016’da

6 çalıştay düzenlendi.

• Türkiye, G. Kıbrıs’ı tanımamaktadır. Bu husus Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde de AB nezdinde kayıt altına alındı.

 

 

Tüm dünya Instagram'a erişim sağlayamıyor işte atılan tweetler

Sosyal medya mecrası olan Instagram'a TSİ ile 20.30'da erişim sağlanamazken Twitter'a bu konuyla ilgili binlerce mesaj yağdı

Bill Gates çocuklarına bu yöntemlerle teknolojik sınırlamalar getirmiş

Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates çocuklarına getirdiği teknolojik sınırlamaları açıkladı

PTT uyardı o mailleri açmayın

PTT, şirketin logo ve sloganı kullanılarak atılmış oltalama maillerini vatandaşların açmaması için uyarıda bulundu