Ana Sayfa | TÜRKİYE

Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı açıklandı


Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Erzurum'da DAP Eylem Planını açıkladı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planını Erzurum'da açıkladı. DAP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında bölgeye 21 milyar 16 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan DAP Eylem Planı (2014-2018) ile bölgenin mevcut sorunlarının çözülmesi, illerde altyapı sorunlarının giderilerek daha modern ve yaşanabilir kentler oluşturulması ve bölgede ekonomik kalkınmanın, sosyal gelişmenin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 2008 yılında 863 milyon lira olan DAP Bölgesi kamu yatırımları 2014'te 4 kat artışla 3,2 milyar liraya yükseltildi. Bölgeye 2014-2018 döneminde yapılması planlanan yatırımların tutarı da 21 milyar 16 milyon lira olarak öngörüldü.

Yatırımların 10 milyar 381 milyon lirasının altyapı, kentleşme ve çevre koruma alanında gerçekleştirilmesi planlandı. Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi için 6 milyar 653 milyon lira, gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması için 3 milyar 454 milyon lira, sanayi ve hizmetler sektörünün güçlendirilmesi için 502 milyon lira, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için ise 26 milyon lira yatırım öngörüldü.

1 MİLYON HEKTAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILACAK

DAP Eylem Planı kapsamında gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması başlıca hedefler arasında yer alırken, bu doğrultuda sulanan tarım arazisi varlığının artırılması için altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Eylem Planı dönemi sonuna kadar, bölgede yaklaşık 1 milyon hektar arazide toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacak.

Plan kapsamında Havza Bazlı Meyvecilik Master Planı ve DAP Bölgesi Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı hayata geçirilecek. Belli sayıda büyükbaş anaç hayvana sahip olan işletmelere damızlık boğa ve damızlık koç/teke dağıtımı için yüzde 80, ahır ve ağılların onarım veya yeniden yapımı için yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

BÖLGE SANAYİSİ DAP İLE ŞAHLANACAK

DAP Eylem Planı ile bu bölgedeki sanayi ve hizmetler sektörlerinin güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alacak. Bu kapsamda, bölgede yapımı devam eden OSB'ler biran önce tamamlanacak. Girişimciliği teşvik etmek amacıyla yeni işletme geliştirme merkezleri oluşturulacak. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek üzere, sürekli eğitim merkezlerinin kurulması desteklenecek.

Ayrıca, bölgede arama ve sondaj faaliyetleri hızlandırılacak, bölgesel düzeyde maden haritaları güncellenecek, ekonomik potansiyeli yüksek madenler belirlenerek yatırımcıya sunulacak.

Esendere, Dilucu, Kapıköy sınır kapıları modernize edilecek, Irak ticaret potansiyelinin ekonomiye daha fazla katkıda bulunması amacıyla Üzümlü ve Derecik sınır kapılarının fiili olarak faaliyete geçirilebilmesi için fiziki altyapıları tesis edilecek.

Başta İran olmak üzere komşu ülkelerle ticari ilişkiler geliştirilecek, bu kapsamda öncelikli olarak Doğubayazıt'ta İran ile yerli sanayicilerin kullanımına yönelik özel destekli ortak organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde serbest bölge kurulmasının ekonomiye katkısının araştırılacağı fizibilite çalışmaları yapılacak.

BÖLGEYE BÜYÜK TEŞVİK

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümü noktasında bölgede yaklaşık 10 bin işletmeye destek sağlanacak.

Özel sektör yatırımları açısından bölgenin daha cazip kılınmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Bölgenin kış turizm potansiyelinden azami ölçüde faydalanabilmek amacıyla "Kış Turizmi Strateji Belgesi" hazırlanacak. Bölgenin kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek öncelikli alanlar belirlenecek, kış turizmi merkezlerine yönelik yatırım planlaması yapılacak ve kış turizm merkezlerinde yeni işletmecilik modelleri geliştirilecek.

2011 Universiade Kış Oyunları için Erzurum'da oluşturulan kayak tesislerinin daha etkin kullanılması için özel sektör işletmeciliğine açılması yönünde çalışma yapılacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı (2014-2018) kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması amacıyla 2014-2018 döneminde bölgede 18 bin 863 derslik yapılacak.

4 BİN 264 DERSLİK YAPILACAK

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan DAP Eylem Planına göre (2014-2018), beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi amacıyla, okul öncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları artırılacak. Bu dönemde okul öncesi eğitimde 4-5 yaş olan okullaşma oranı, bölge illerinin tamamında Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan yüzde 70'e yükseltilecek. Bu çerçevede; derslik başına düşen öğrenci sayısının 20 olacağı varsayılarak, plan döneminde okul öncesi eğitim için toplam 4 bin 264 derslik yapılacak.

İlköğretimde ve ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılacak, fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek. Bölgede ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'un üzerinde olan illerde, 30'a düşürülmesi amacıyla 3 bin 36 derslik yapılacak. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 ve altında olan illerin ihtiyacı, il özel idaresi gelirlerinden karşılanacak.

Ortaöğretimde,12 yıllık zorunlu eğitime geçiş için fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek. Plan döneminde bölgede ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 33'e düşürülmesi amacıyla 11 bin 563 derslik yapılacak. Böylece söz konusu dönemde bölgede yaptırılacak derslik sayısı 18 bin 863'ü bulacak.

Ayrıca devam eden 17 bin 352 kapasitelik pansiyon inşaatları tamamlanacak ve mevcut pansiyonların kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi amacıyla, taşımalı eğitim faaliyetleri de dikkate alınarak gerekli tedbirler alınacak.

16 BİN 850 KİŞİLİK YURT KAPASİTESİ

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için mevcut okullar bünyesinde 152 zenginleştirilmiş kütüphane yapılacak. İŞKUR tarafından bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda yürütülen işgücü yetiştirme programlarının kapsamı genişletilecek, işbaşı eğitimlerine ve çalışanların mesleki yeterliliklerinin artırılmasına ağırlık verilecek. Rehberlik, araştırma, bilim ve sanat merkezleri kurulacak.

Zihinsel engelli çocuklara yönelik eğitim altyapısı iyileştirilecek. Öğretmenlerin bölgede çalışmalarının özendirilmesi ve mevcut öğretmenlerin en az 4 yıl olmak üzere uzun süre kalmalarının sağlanması amacıyla konut imkanlarının sınırlı olduğu yerlerde eğitim ikamet merkezleri artırılacak.

Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılacak. Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen lisans ve ön lisans toplam öğrenci sayısının Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan 36'ya düşürülmesi amacıyla öğretim üyesi yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda yeterli artış sağlanacak. Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak, 16 bin 850 kişilik yurt kapasitesi oluşturulacak. Bunun 4 bini kiralama yöntemiyle sağlanacak, 12 bin 850 öğrencilik kapasite ise yatırım programı kapsamında yapılacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM ARTACAK

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapısı iyileştirilecek. Kırsal kesimin sağlık hizmetlerine erişimi artırılacak. Kar motosikleti, T-15 tipi tıbbi donanımlı ambulans ve T-16 tipi arazi hizmetleri için ambulans temin edilerek acil sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik sağlık altyapısı iyileştirilecek. Madde bağımlılığıyla mücadele altyapısı güçlendirilmesi kapsamında 3 Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulacak.

Anne-çocuk sağlığına yönelik altyapı hizmetleri iyileştirilecek ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan iller için pazar araştırmaları yapılacak ve altyapı güçlendirilecek. Sağlık turizmi alanında çalışmayı planlayan üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşması sağlanacak.

Sosyal hizmet merkezleri altyapısı güçlendirilecek. Engellilerin sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik altyapı ihtiyacı karşılanacak. Yaşlıların bakımına yönelik huzurevi ihtiyacı karşılanacak. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların barınma ve sosyal hizmet ihtiyaçları karşılanacak. Bölgenin sosyal analiz çalışması hazırlanacak. Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya geçirilecek.

KÜLTÜR VARLIKLARININ ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Kent müzeleri sayısı artırılacak. "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yerlerde eş finansman yöntemiyle en az yüzde 50 yerel yönetim bütçesi katkısıyla kent müzeleri kurulacak. Kültür ve tabiat varlıkları ile kentsel sit alanlarında iyileştirme çalışmaları ile vakıf eserlerinin onarımı ve restorasyonu yapılacak. Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak. Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacak. Kültür ve sanat faaliyetleri çeşitlendirilecek, toplumun tüm kesimlerinin erişimi sağlanacak.

İl ve ilçe merkezlerinde gençlik merkezleri kurulacak. Yöre halkının kış sporlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla küçük ölçekli yeni tesisler yapılacak. Halkın sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak amacıyla spor tesislerinin sayısı artırılacak ve mevcutların altyapıları geliştirilecek.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında, il müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecek.

Tunceli'deki operasyonda eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların desteğiyle yürütülen operasyon kapsamında Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Irak'ın Zap bölgesine düzenlediği hava harekatıyla 70 teröristi öldürdü

Mahrem imam operasyonu büyüyor Hedef 7 bin

Başsavcılıkça yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emniyetteki mahrem imam operasyonunda şimdiye kadar bin 13 kişi gözaltına alınırken hedefin 7 bin olduğu belirtildi